Tretí sektor a nezávislí poskytovatelia zohrávajú v kariérovom poradenstva čoraz významnejšiu úlohu. Prostredníctvom partnerstiev so školami, zamestnávateľmi, samosprávami, verejnými inštitúciami a ďalšími partnermi dostávajú kariérové poradenstvo k novým cieľovým skupinám, ktoré sú často na trhu práce znevýhodnené. Ich výhodou je najmä poznanie lokálneho socio-ekonomického kontextu, vnímavosť k regionálnym špecifikám, ktoré im umožňuje poskytovať službu vychádzajúcu z potrieb miestnej komunity.

Neziskový sektor podporuje inkluzívnosť nielen otváraním sa mnohým vylúčeným a znevýhodneným cieľovým skupinám, ale tiež aktívnym vstupovaním do spoločenských diskusií s cieľom pôsobiť na mienku širokej verejnosti, zamestnávateľov a ďalších aktérov. Čoraz viac plní dôležitú úlohu aj pri podpore a rozvoji poradcov samotných, a to prostredníctvom vzdelávaní, workshopov a seminárov. Aj vďaka tomu sa môžu služby kariérového poradenstva dostať bližšie ku všetkým klientom.

Inšpirujte sa nasledujúcimi aktivitami:

  • Nadviazanie regionálnej spolupráce

Dopyt po kariérovom poradenstve rastie, ale niekedy je potrebné byť iniciátorom pohybu. Ak ste nezávislým poskytovateľom, kontaktujte školy vo vašom meste, materské centrá, neziskovky alebo samosprávu a diskutujte spolu o možnostiach spolupráce. Dohodnite si osobné stretnutie a spropagujte kariérové poradenstvo.

  • Ochutnávka kariérového poradenstva

Dohodnite sa s nejakou príjemnou kaviarňou vo Vašom meste a zorganizujte podujatie „Na kávu s kariérovým poradcom“ – interaktívny workshop či individuálne konzultácie otvorené verejnosti. Podujatie spropagujte plagátmi, na sociálnych sieťach alebo kontaktujte profesijné združenia pre širšiu propagáciu.

  • Prepájajte miestnu komunitu

Otvorte svoje stretnutia pre ľudí „zvonka“, umožnite im zapojiť sa do aktivít, ktoré bežne ponúkate svojim klientom. Profitovať môžu obe strany – spoznávanie sa v inom kontexte môže približovať znevýhodnené skupiny bežným ľuďom, podporí sa sieťovanie a aktivity kariérového poradenstva získajú ďalších podporovateľov.


PRÍKLADY DOBREJ PRAXE:

Alternatíva – Centrum nezávislého života

Tranzitný program „Zo školy do života“

Program podporuje mladých ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením na ich ceste za samostatnosťou. Služba je realizovaná v rámci Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Lučenec. Zapojení sú do nej mladí ľudia, ktorí končia odborné učilištia, alebo odchádzajú z Centier pre deti a rodiny. V rámci programu sú povzbudzovaní k odhaľovaniu svojich silných stránok a jedinečností, o ktoré sa môžu v budúcnosti oprieť. Služba ich podporuje v tom, aby dokázali hľadať vo svojom okolí tzv. podporujúce osoby – ľudí, ktorí im môžu byť oporou aj v ďalších fázach ich života. Vedení sú k tomu, aby vedeli na pohovoroch odprezentovať samých seba a aby dokázali reagovať na otázky týkajúce sa ich znevýhodnenia.

OZ Mareena

Program kariérového poradenstva pre cudzincov

Program je kombináciou skupinových a individuálnych stretnutí, počas ktorých získajú účastníci praktické informácie o pracovnom trhu na Slovensku, konzultácie k životopisu a pracovným pohovorom, posilnia si prezentačné zručnosti, zamerajú sa na sebapoznávanie, osobnostný a kariérový rozvoj. Po ukončení kurzu kariérového poradenstva sa môžu jeho absolventi prihlásiť do mentoringového programu. Vybraní mentori sú na prácu s klientmi zaškolení a riadia sa etickým kódexom.