Kariérové poradenstvo nie je vyhradené len pre školy, poradne či úrady práce. Čas-to sa hovorí, že mladí ľudia nevychádzajú zo školského systému dostatočne pripravení na pracovný život. Chýbajú im zručnosti a kompetencie, ktoré sa vyžadujú pre úspešné zaradenie sa na trh práce, keďže školy nemajú kapacitu a pružnosť reflektovať dynamické zmeny na trhu práce vo svojich osnovách.

Sú to ale zamestnávatelia a zamestnávateľské zväzy, ktoré môžu prispievať k zefektívneniu služieb kariérového poradenstva poskytovaním informácií o svojich potrebách a nárokoch na pracovnú silu, nadväzovaním spolupráce s ostatnými aktérmi poradenského systému či aktívnym oslovovaním širokej verejnosti a vytváraním príležitostí pre mladých ľudí oboznámiť sa so svetom práce priamo v praxi.

Zodpovedný zamestnávateľ zároveň podporuje transparentnosť a prenositeľnosť odborných zručností získaných výkonom zamestnania – napríklad for-mou potvrdení o úrovni dosiahnutých vedomostí a zručností zamestnancov.

Ako sa teda zamestnávatelia zapojiť do aktivít kariérového poradenstva?

  • Účasť na vzdelávacích a pracovných veľtrhoch
  • Besedy na školách
  • Exkurzie na pracovisku (workplace visits)
  • Job shadowingy a stáže
  • Mentoringové programy

HĽADÁTE INŠPIRÁCIE?

Nexteria

Night of Chances

Night of Chances je podujatie, na ktorom môžu mladí ľudia stretnúť najvyšších zástupcov rôznych firiem a zároveň s nimi a ich kolegami neformálne nadviazať kontakt na interaktívnom pracovnom veľtrhu. Súčasťou veľtrhu bývajú panelové diskusie, stánkové zóny, workshopy, odborné prednášky a tzv. „speed dating” (krátke stretnutie s potenciálnym zamestnávateľom).  Osobitná pozornosť  je každý rok venovaná digitálnej revolúcii a zmenám, ktoré so sebou prináša pre trh práce. Podujatia sa v roku 2020 koná v online priestore.

Americká obchodná komora

Mentor Network Program

Mentoringový program je určený študentom vysokých škôl, ktorých prepája s predstaviteľmi renomovaných firiem pôsobiacich na Slovensku. Po úvodnom, informačnom stretnutí nasleduje recepcia, ktorá je unikátnou príležitosťou pre študentov stretnúť predstaviteľov firiem v neformálnej atmosfére. V rámci tohto podujatia môžu študenti diskutovať s mentormi o všetkom od školy, práce, manažmentu či vodcovských schopností. V poslednej fáze programu si študenti vyberú troch potenciálnych mentorov pre osobné stretnutie v jednotlivých spoločnostiach. Mentori následne poskytujú študentom náhľad ako do spoločnosti, tak aj do celého odvetvia a poskytnú tipy a rady ohľadom kariérneho rastu (napr. skúsenosti z pracovných pohovorov, zlepšovanie životopisu a obchodná etiketa).

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Podpor svoj odbor

Súťaž „Podpor svoj odbor“ spustila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora za účelom zatraktívnenia študijných a učebných odborov s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním a zároveň obohatiť poznatky žiakov základných škôl a výchovných či kariérových poradcov o povolaniach v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Prostredníctvom súťaže angažuje komora priamo stredné odborné školy a ich žiakov, aby vytvárali krátke videá zamerané na propagáciu ich študijného či učebného odboru. Najlepšie videá sú následne ocenené a získajú aj finančnú odmenu. Súťaž je dobrý príkladom toho, ako môže záujmové združenie atraktívnou a nenásilnou formou prezentovať študijné a učebné odbory v rámci odbornej prípravy.