Služby zamestnanosti sú tradične najväčším poskytovateľom kariérového poradenstva na Slovensku. Jednou z najväčších výziev pre metodikov a odborný poradenský personál je zohľadniť individuálne potreby a záujmy klientov pri nastavovaní a poskytovaní služieb karierového poradenstva.

Rovnako ako pri školách je dôležité, aby sa každý úrad práce angažoval v širšej spolupráci regionálnych poradenských aktérov . Poradenské služby by sa zároveň nemali sústreďovať len na kompenzačné opatrenia (poskytovanie poradenstva ľuďom, ktorí stratili zamestnanie alebo absolventom), ale mali by vo svojich regiónoch, v komunitách a školách pôsobiť preventívne. Už dnes existuje mnoho úradov, ktoré pravidelne navštevujú školy a poskytujú preventívne poradenstvo či organizujú skupinové poradenstvo pre ženy po materskej dovolenke.

Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi aktivitami:

  • Spropagujte na úrade existujúce poradenské služby

Mnohí uchádzači o zamestnanie nevedia o tom, že úrad práce poskytuje odborné poradenské služby. Spropagujte informácie o tejto možnosti na nástenke, formou letákov na recepcii alebo zorganizovaním informačného stretnutia pre zamestnancov oddelenia pre služieb občanov. Vytvorte pravidelný program skupinových stretnutí vo forme „job klubu“. Predveďte kolegyniam a kolegom ukážku poradenských aktivít a dajte im konkrétne informácie o tom, akých klientov môžu na odborné poradenské služby orientovať.

  • Inovujte pri organizácii búrz informácií a povolaní

Úrady práce často organizujú alebo spoluorganizujú burzy informácií a veľtrhy práce. Skúste najbližšiu takúto aktivitu inovovať: pripravte pre účastníkov poradenský stánok, na ktorom budú mať možnosť stretnúť sa s kariérovým poradcom, prípadne zúčastniť sa interaktívneho workshopu na tému výberu povolania. Pripravte pre účastníkov a vystavovateľov aktivity dopredu: napríklad formou pracovného listu, pomocou ktorého budú žiaci zisťovať špecifické informácie o cielenom študijnom odbore, škole alebo povolaní. Inšpiráciu nájdete napríklad tu.

  • Podporte spoluprácu a networking

Služby zamestnanosti disponujú cennými informáciami o trhu práce. Zorganizujte na úrade alebo na škole informačné stretnutie o situácii vo vašom regióne: Kto sú najväčší zamestnávatelia? Aká je miera uplatnenia absolventov jednotlivých študijných odborov? Aká je štruktúra ponuky voľných pracovných miest?

  • Svojpomocná skupina pre rodičov s malými deťmi

Návrat po rodičovskej „dovolenke“ späť na trh práce býva náročný. Pochybnosti o vlastných schopnostiach, obavy zo zladenia pracovných a rodinných povinností, odovzdanie starostlivosti o vlastné dieťa do iných rúk – to sú len niektoré z mnohých nepríjemných pocitov, ktoré krúžia hlavou nejednému rodičovi. A kto by pre ne mal mať väčšie pochopenie, ako iní rodičia, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou. Naštartujte vo svojom okolí skupinu, ktorá bude využívať „peer“ podporu. Prizvite aj odborníkov, ktorí rodičom poradia, aké zákony sú na ich strane pri jednaní so zamestnávateľmi alebo ako naštartovať vlastný biznis.


PRÍKLADY DOBREJ PRAXE:

Úřad práce, Kontaktní pracoviště Děčín

Loňští deváťáci letošním deváťákům

Úrad práce v českom Děčíne pripravil pre žiakov základnej školy jedinečnú aktivitu, v rámci ktorej do školy pozval jej bývalých žiakov. Neformálna beseda s bývalými žiakmi viedla pracovníčky úradu práce k nápadu šíriť ich skúsenosti z prechodu zo základnej na strednú školu ďalej. Ich skúsenosti zozbierali a zakomponovali do plagátov „Ako to vidia dievčatá“ a „Ako to vidia chlapci“. Tieto plagáty boli následne vystavené na vzdelávacom veľtrhu „Škola Děčín 2016“, počas ktorého vybraní študenti z „plagátov“ diskutovali s návštevníkmi veľtrhu o tom, ako sa rozhodovali pre strednú školu, kto im pomáhal pri výbere školy a ako sa pripravovali na prijímacie konanie. Na základe pozitívnych ohlasov na plagáty bol ich obsah zapracovaný aj do brožúr, ktoré boli distribuované aj na ďalšie školy v regióne.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Komunitné stretnutia mamičiek na úrade práce

ÚPSVaR Humenné v rámci svojich odborných poradenských služieb poskytuje program pre ženy po návrate z materskej dovolenky, ktorým pomáha prekonať bariéry, ktoré sa im stavajú do cesty pri návrate do pracovného procesu. Zároveň im pomáha spoznať svoje kvality a silné stránky, prekonať obavy a strach zo zlyhania a podporovať ich vo vytrvalosti, aktivite a sebaprezentácii. Dôležitou súčastou stretnutí je výmena skúseností a vzájomná podpora medzi účastníčkami. Stretnutia trvajú približne 6 mesiacov, počas ktorých sú mamičkám poskytované informácie o možnostiach jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a ďalšie podporné aktivity.