Tretí sektor a nezávislí poskytovatelia zohrávajú v kariérovom poradenstva čoraz významnejšiu úlohu. Prostredníctvom partnerstiev so školami, zamestnávateľmi, samosprávami, verejnými inštitúciami a ďalšími partnermi dostávajú kariérové poradenstvo k novým cieľovým skupinám, ktoré sú často na trhu práce znevýhodnené. Ich výhodou je najmä poznanie lokálneho socio-ekonomického kontextu, vnímavosť k regionálnym špecifikám, ktoré im umožňuje poskytovať službu vychádzajúcu z potrieb miestnej komunity.

Neziskový sektor podporuje inkluzívnosť nielen otváraním sa mnohým vylúčeným a znevýhodneným cieľovým skupinám, ale tiež aktívnym vstupovaním do spoločenských diskusií s cieľom pôsobiť na mienku širokej verejnosti, zamestnávateľov a ďalších aktérov. Čoraz viac plní dôležitú úlohu aj pri podpore a rozvoji poradcov samotných, a to prostredníctvom vzdelávaní, workshopov a seminárov. Aj vďaka tomu sa môžu služby kariérového poradenstva dostať bližšie ku všetkým klientom.

Inšpirujte sa nasledujúcimi aktivitami:

  • Nadviazanie regionálnej spolupráce

Dopyt po kariérovom poradenstve rastie, ale niekedy je potrebné byť iniciátorom pohybu. Ak ste nezávislým poskytovateľom, kontaktujte školy vo vašom meste, materské centrá, neziskovky alebo samosprávu a diskutujte spolu o možnostiach spolupráce. Dohodnite si osobné stretnutie a spropagujte kariérové poradenstvo.

  • Ochutnávka kariérového poradenstva

Dohodnite sa s nejakou príjemnou kaviarňou vo Vašom meste a zorganizujte podujatie „Na kávu s kariérovým poradcom“ – interaktívny workshop či individuálne konzultácie otvorené verejnosti. Podujatie spropagujte plagátmi, na sociálnych sieťach alebo kontaktujte profesijné združenia pre širšiu propagáciu.

  • Prepájajte miestnu komunitu

Otvorte svoje stretnutia pre ľudí „zvonka“, umožnite im zapojiť sa do aktivít, ktoré bežne ponúkate svojim klientom. Profitovať môžu obe strany – spoznávanie sa v inom kontexte môže približovať znevýhodnené skupiny bežným ľuďom, podporí sa sieťovanie a aktivity kariérového poradenstva získajú ďalších podporovateľov.


PRÍKLADY DOBREJ PRAXE:

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých: spolupráca s kariérovým poradcom

Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie

Sociálny podnik mesta Banská Bystrica počas niekoľkých mesiacov spolupracoval s kariérovou poradkyňou, ktorá poskytovala poradenstvo desiatim Rómom z rómskych osád a sociálnych zariadení. V procese bolo kariérové poradenstvo spojené so sociálnym poradenstvom, pričom dôraz bol kladený na individuálny prístup s využitím zážitkového, koučovacieho a sociodynamického prístupu. Práca bola vykonávaná priamo v teréne a zacielená na celú rodinu klientov. Kariérová poradkyňa sprevádzala klientov na pracovné pohovory, školy či úrady. Klientom bol poskytovaný mentoring v procese zapracovania a súčasťou služby boli tréningy zamerané na zvyšovanie sociálnej gramotnosti (komunikácia, finančná gramotnosť, občianske povedomie).

OZ Mareena

Program kariérového poradenstva pre cudzincov

Program je kombináciou skupinových a individuálnych stretnutí, počas ktorých získajú účastníci praktické informácie o pracovnom trhu na Slovensku, konzultácie k životopisu a pracovným pohovorom, posilnia si prezentačné zručnosti, zamerajú sa na sebapoznávanie, osobnostný a kariérový rozvoj. Po ukončení kurzu kariérového poradenstva sa môžu jeho absolventi prihlásiť do mentoringového programu.

Career Spring

Workshopy kariérového poradenstva pre gymnazistov

Aktivitu bola spustená prvýkrát v školskom roku 2017/2018 na základe potreby nasmerovania študentov gymnázia na správny výber vysokej školy. Aktivita že komplexne dopĺňa služby a výstupy poskytované CPPaP. Cyklus workshopov pozostáva zo šiestich stretnutí v dĺžke trvania 90 minút a počte 6-7 účastníkov, ktorými sú študenti 2. a 3. ročníka gymnázia. Workshopy im napomáhajú pri výbere povinne voliteľných seminárov. Na základe pravidelných rozhovorov so študentmi použitím zážitkových metód a hravej formy sú študenti ochotní viac zdieľať svoje životné hodnoty a názory o sebe. Workshopy sú spolufinancované školou a združením rodičov.