Moderná škola

Škola je miestom, kde žiaci a študenti objavujú svoje hodnoty, záujmy, formujú si svetonázor, učia sa spolupráci a významu učenia samotného. Kariérové poradenstvo teda musí byť súčasťou školských osnov a aj pri poradenstve platí „čím skôr, tým lepšie“.

Moderné trendy v kariérovom poradenstve v školstve sa odkláňajú od tradičnej profesijnej orientácie a diagnostiky. Naopak, do popredia sa dostávajú systémové prístupy ku kariérovému poradenstvu vo forme kariérovej výchovy, ktorá sa nesústreďuje len na kľúčové momenty v študijnom a kariérovom rozhodovaní žiaka (voľba strednej školy, voľba vysokej školy, prechod na trh práce), ale je posky-tovaná kontinuálne naprieč štúdiom a integrovaná do učebných osnov jednotlivých predmetov.

Pri kariérovej výchove je kľúčová spolupráca, a to jednak medzi pedagogickými zamestnancami školy navzájom (výchovný a kariérový poradca, školský psychológ, špeciálny pedagóg, tried-
ny učiteľ, riaditeľ) a takisto spolupráca s rodičmi, centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, úrad-mi práce, centrami včasnej intervencie, lokálnymi zamestnávateľmi či širšími, sociálnymi komunitami. Ako hovorí staré africké príslovie „výchova dieťaťa si vyžaduje celú dedinu“. O kariérovej výchove to, samozrejme, platí tiež.

Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi aktivitami:

  • Pozvanie rodičov, bývalých absolventov, alebo osobností mesta/obce 

Inšpirujte svojich študentov zaujímavými rečníkmi! Pozvite úspešných absolventov Vašej školy, s ktorými sa môžu študenti stotožniť a nechať sa nimi motivovať. Zavolajte do triedy ochotných rodičov, ktorí porozprávajú, ako sa dostali k svojej práci, čo pre nich znamená a čo pokladajú vo svojom profesionálnom živote za dôležité. Je vaše mesto alebo obec hrdá na známeho rodáka? Skúste ho pozvať do školy, aby sa žiaci stretli so svojím vzorom a mohli si vypočuť jeho životný príbeh.

  • Spolupráca školy a CPPPaP

Pozvite na rodičovské združenie zástupcu CPPPaP, ktorí rodičom predstaví aktivity centra. Čudovali by ste sa, koľkí rodičia nevedia, na koho sa so svojimi výchovnými a vzdelávacími dilemami obrátiť. Ak nemáte na december naplánované stretnutie s rodičmi, pripravte pre nich leták so základnými informáciami o službách poradenstva.

  • Tvorba portfólia

Viete, čomu sa venujú Vaši žiaci vo voľnom čase a v čom sú dobrí? Silné stránky a záujmy sú dôležitými faktormi pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu či kariérovom smerovaní. Nechajte žiakov spracovať vlastné portfólio – súbor dôkazov o svojich zručnostiach, schopnostiach a kompetenciách. Fotografie z aktivít, certifikáty a vysvedčenia z jazykových škôl, záujmových krúžkov a základných umeleckých škôl, potvrdenie o empatii a pomoci niekomu v núdzi, výsledky z mimoškolských činností – to všetko môže byť súčasťou portfólia. Na jeho vytvorenie vám môže poslúžiť nástroj Europass.

  • Zapojte rodičov – pozvite ich k spolupráci

Vytvorte projekt, v ktorom budú deti s rodičmi spolu pri plánovaní svojej budúcnosti. Nechajte deti tvoriť spoločnú koláž s rodičmi na tému „Moje vysnívané povolanie“. Žiak môže prepájať svoje silné stránky s  povolaniami, o ktorých uvažuje, a s rodičmi zhodnotiť, ktoré povolania a  školy k nim vedúce prichádzajú do úvahy. Nakoniec s poradcom môžu zhodnotiť situáciu preferovaných  povolaní na trhu práce v regióne. Reportáž z jedného dňa v zamestnaní rodiča (v prípade nezamestnaných rodičov reportáž o ideálnom dni v práci či vysnívanom povolaní) a mnohé ďalšie aktivity, pri ktorých spoja žiaci sily so svojimi rodičmi, môžu byť úvodom do ďalších aktivít spoločného uvažovania nad voľbou školy a kariéry.

  •  „Kariérový speed networking“

Poznáte „speed dating“? Je to zábavný spôsob, ako spoznať rýchlo veľa zaujímavých ľudí. Prečo nevyskúšať takéto zoznamovanie aj medzi študentmi a zamestnávateľmi? Zavolajte na vašu školu zástupcov regionálnych zamestnávateľov, pripravte im stanovištia a skupinky žiakov/študentov budú  v intervale piatich minút stanovištia striedať. Na záver stretnutia dostanú žiaci/študenti možnosť stráviť viac času so zamestnávateľmi, ktorí ich zaujali najviac.

  • Pracovný pohovor nanečisto

Pamätáte si svoj prvý pracovný pohovor? Napätie, stres a a pochybnosti sa mu asi nikdy úplne nevyhnú, prečo však nepomôcť mladým ľuďom, aby sa naňho pripravili čo najlepšie. Vyberte tri reálne inzeráty z aktuálnej ponuky z vášho regiónu a nechajte žiakov/študentov, aby si jeden vybrali,  pripravili si k nemu životopis a motivačný list a pripravili sa na pohovor. Zavolajte do školy človeka, ktorý má skúsenosť s výberom ľudí a vedením pohovorov, a dajte žiakom možnosť zúčastniť sa na simulovanom pracovnom pohovore. Rozprávajte sa potom s nimi o ich zážitku. Povzbuďte ich, aby bola pre nich prvá „skoro pracovná“ skúsenosť obohacujúca a pozitívna.

  • Karneval povolaní

Prečo nie? Pre deti predškolského a mladšieho školského veku je karneval obľúbenou zábavou a výber kostýmov môže vyvolať prvý rozhovor s rodičmi na tému „Čím chceš byť, keď vyrastieš?“.

  • Ďalšie formy spolupráce školy a zamestnávateľa

Výber budúceho povolania môžu podporiť najmä zmysluplné kontakty žiaka so svetom práce. Simulovaný pracovný pohovor, exkurzia, stáž/prax žiakov na pracovisku, súťaž zručností, cvičná firma? Návod pre ich organizáciu nájdete aj v tomto materiáli.

  • Celoškolská súťaž

Zorganizujte triednu/celoškolskú slohovú súťaž na tému kariéry, napr. “Moje ideálne povolanie”, “Jeden deň v mojej budúcnosti”…


PRÍKLADY DOBREJ PRAXE:

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi

Využívanie elektronického portfólia pri kariérovej výchove

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi zaviedlo do kariérovej výchovy nástroj elektronického portfólia s cieľom efektívne a systematicky mapovať vedomosti, skúsenosti a zručnosti žiakov. Obsahom portfólia sú rôzne žiakmi vytvorené záznamy o ich aktivite počas štúdia. Výstup portfólia im poskytuje odpovede na otázky o tom, čo ich baví, aké sú ich silné stránky a čomu sa chcú ďalej venovať. Portfólio je teda vhodné použiť ako podklad pre individuálne konzultácie pri výbere ďalšieho štúdia či povolania. K zavádzaniu žiackeho elektronického portfólia navyše Gymnázium pripravilo detailnú metodiku.

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove

Týždeň rozvoja kariérnych a sociálno-komunikačných kompetencií

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove poskytuje svojim študentom už niekoľko rokov ucelený program kariérového poradenstva. Každý študent počas štyroch rokov absolvuje kurzy a aktivity, ktoré mu pomôžu spoznať samého seba, identifikovať svoje silné a slabé stránky, žiaci dostávajú priestor na tréning komunikačných a sociálnych zručností. Programy a aktivity sú zároveň nastavené tak, aby žiakov usmernili pri voľbe profilových predmetov na strednej škole, pri voľbe ďalšieho štúdia a ich budúceho povolania. So žiakmi sa pracuje systematicky, nielen počas tohto týždňa ale naprieč celým rokom. Dôkazom toho je aj Metodická príručka kariérneho poradenstva vytvorená pod dohľadom odborného garanta, ktorá je k dispozícii všetkým učiteľom. Táto príručka pozostáva zo súboru aktivít pre triednické hodiny v priebehu školského roka.

Univerzitné poradenské centrum, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Career Club UPJŠ

Univerzitné poradenské centrum vypracovalo v priebehu posledných rokov sériu komplexných poradenských aktivít a služieb ponúkaných študentom Univerzity. Za účelom zlepšovania pripravenosti študentov pre pracovný trh vytvorilo centrum unikátnu spoluprácu s lokálnymi zamestnávateľmi vo forme kariérového klubu. Kariérový klub bol vytvorený vo februári 2018 ako platforma pre študentov UPJŠ, v ktorej môžu nájsť personalizované informácie o pracovných príležitostiach. Cieľom klubu je zároveň nadviazať dlhodobé partnerstvá so zamestnávateľmi, ktorí majú záujem o spoluprácu s univerzitou v oblasti zlepšovania pripravenosti študentov pre pracovný trh. Členstvo je pre zamestnávateľov bezplatné a zahŕňa možnosti sprostredkovania pracovných ponúk, realizácie workshopov, prednášok, nadviazanie spolupráce s konkrétnou fakultou, možnosť spolupráce na záverečných prácach.