Týždeň kariéry je iniciatíva Centra Euroguidance Slovensko a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagácia služieb kariérového poradenstva širšej verejnosti, zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb a posilňovanie komunity kariérových poradcov na Slovensku.

Týždeň kariéry prináša poskytovateľom kariérového poradenstva príležitosť zrealizovať poradenské aktivity pre širokú verejnosť pod hlavičkou spoločnej iniciatívy v jednej z 5 tématických oblastí: 

  1. Zodpovedný zamestnávateľ
  2. Moderná škola
  3. Úrad pre ľudí
  4. Inkluzívny neziskový sektor
  5. Online poradenstvo

Týždeň kariéry sa v tomto roku koná v rámci celoeurópskej iniciatívy “Európsky rok zručností”, ktorej cieľom je poskytnúť impulz pre celoživotné vzdelávanie, posilniť postavenie ľudí a podnikov tak, aby mohli prispievať k zelenej a digitálnej trasformácii.

Prečo sa zapojiť? Aby ľudia vedeli, že kariérové poradenstvo existuje, čo sa za ním skrýva a ako pre nich môže byť prospešné. Zviditeľnite svoje služby a ponuku kariérového poradenstva čo najširšiemu publiku!

Najinšpiratívnejšie aktivity budú navyše osobitne propagované a ich autori získajú sadu poradenských kariet.

Kto sa môže zapojiť? Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základné, stredné a vysoké školy, výchovní poradcovia, kariéroví poradcovia, poradcovia z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávatelia, neziskové organizácie i súkromní poskytovatelia.

A prečo práve vy? Aby ste využili pre svoje podujatie spoločnú značku Týždňa kariéry a stali sa súčasťou veľkej siete poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva. Spropagujte Vaše podujatia a zviditeľnite ich na webovej stránke Týždňa kariéry!

Kedy? Predovšetkým v týždni od 4. do 8. decembra 2023, registrovať však môžete všetky podujatia konajúce sa na prelome novembra a decembra, prípadne v januári 2024.

Ako sa zapojiť? Zorganizujte aktivitu, ktorej cieľom bude propagácia kariérového poradenstva a registrujte ju na stránke Týždňa kariéry. Inšpirácie a tipy nájdete aj v našej aktualizovanej praktickej príručke.