Služby zamestnanosti sú tradične najväčším poskytovateľom kariérového poradenstva na Slovensku. Jednou z najväčších výziev pre metodikov a odborný poradenský personál je zohľadniť individuálne potreby a záujmy klientov pri nastavovaní a poskytovaní služieb karierového poradenstva.

Rovnako ako pri školách je dôležité, aby sa každý úrad práce angažoval v širšej spolupráci regionálnych poradenských aktérov . Poradenské služby by sa zároveň nemali sústreďovať len na kompenzačné opatrenia (poskytovanie poradenstva ľuďom, ktorí stratili zamestnanie alebo absolventom), ale mali by vo svojich regiónoch, v komunitách a školách pôsobiť preventívne. Už dnes existuje mnoho úradov, ktoré pravidelne navštevujú školy a poskytujú preventívne poradenstvo či organizujú skupinové poradenstvo pre ženy po materskej dovolenke.

Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi aktivitami:

  • Spropagujte na úrade existujúce poradenské služby

Mnohí uchádzači o zamestnanie nevedia o tom, že úrad práce poskytuje odborné poradenské služby. Spropagujte informácie o tejto možnosti na nástenke, formou letákov na recepcii alebo zorganizovaním informačného stretnutia pre zamestnancov oddelenia pre služieb občanov. Vytvorte pravidelný program skupinových stretnutí vo forme „job klubu“. Predveďte kolegyniam a kolegom ukážku poradenských aktivít a dajte im konkrétne informácie o tom, akých klientov môžu na odborné poradenské služby orientovať.

  • Inovujte pri organizácii búrz informácií a povolaní

Úrady práce často organizujú alebo spoluorganizujú burzy informácií a veľtrhy práce. Skúste najbližšiu takúto aktivitu inovovať: pripravte pre účastníkov poradenský stánok, na ktorom budú mať možnosť stretnúť sa s kariérovým poradcom, prípadne zúčastniť sa interaktívneho workshopu na tému výberu povolania. Pripravte pre účastníkov a vystavovateľov aktivity dopredu: napríklad formou pracovného listu, pomocou ktorého budú žiaci zisťovať špecifické informácie o cielenom študijnom odbore, škole alebo povolaní. Inšpiráciu nájdete napríklad tu.

  • Podporte spoluprácu a networking

Služby zamestnanosti disponujú cennými informáciami o trhu práce. Zorganizujte na úrade alebo na škole informačné stretnutie o situácii vo vašom regióne: Kto sú najväčší zamestnávatelia? Aká je miera uplatnenia absolventov jednotlivých študijných odborov? Aká je štruktúra ponuky voľných pracovných miest?

  • Svojpomocná skupina pre rodičov s malými deťmi

Návrat po rodičovskej „dovolenke“ späť na trh práce býva náročný. Pochybnosti o vlastných schopnostiach, obavy zo zladenia pracovných a rodinných povinností, odovzdanie starostlivosti o vlastné dieťa do iných rúk – to sú len niektoré z mnohých nepríjemných pocitov, ktoré krúžia hlavou nejednému rodičovi. A kto by pre ne mal mať väčšie pochopenie, ako iní rodičia, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou. Naštartujte vo svojom okolí skupinu, ktorá bude využívať „peer“ podporu. Prizvite aj odborníkov, ktorí rodičom poradia, aké zákony sú na ich strane pri jednaní so zamestnávateľmi alebo ako naštartovať vlastný biznis.


PRÍKLADY DOBREJ PRAXE:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Preventívne poradenstvo na školách

Jednou z poskytovaných služieb na ÚPSVaR vo Zvolene je aj komplexné preventívne poradenstvo zamerané na voľbu povolania. Ide o komplexný cyklus poradenských aktivít so žiakmi stredných škôl (druhý až štvrtý ročník), ktorý kombinuje rôzne interaktívne aktivity (napr. súťažný kvíz, cyklus skupinových poradenských stretnutí, prezen– tácia metódy „Assessment center“ v rámci výberového konania). Služba rozvíja kariérové zručnosti žiakov a pomáha im ujasniť si predstavy o ich budúcom kariérovom smerovaní.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Komunitné stretnutia mamičiek na úrade práce

ÚPSVaR Humenné v rámci svojich odborných poradenských služieb poskytuje program pre ženy po návrate z materskej dovolenky, ktorým pomáha prekonať bariéry, ktoré sa im stavajú do cesty pri návrate do pracovného procesu. Zároveň im pomáha spoznať svoje kvality a silné stránky, prekonať obavy a strach zo zlyhania a podporovať ich vo vytrvalosti, aktivite a sebaprezentácii. Dôležitou súčastou stretnutí je výmena skúseností a vzájomná podpora medzi účastníčkami. Stretnutia trvajú približne 6 mesiacov, počas ktorých sú mamičkám poskytované informácie o možnostiach jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a ďalšie podporné aktivity.