Kariérové poradenstvo nie je vyhradené len pre školy, poradne či úrady práce. Čas-to sa hovorí, že mladí ľudia nevychádzajú zo školského systému dostatočne pripravení na pracovný život. Chýbajú im zručnosti a kompetencie, ktoré sa vyžadujú pre úspešné zaradenie sa na trh práce, keďže školy nemajú kapacitu a pružnosť reflektovať dynamické zmeny na trhu práce vo svojich osnovách.

Sú to ale zamestnávatelia a zamestnávateľské zväzy, ktoré môžu prispievať k zefektívneniu služieb kariérového poradenstva poskytovaním informácií o svojich potrebách a nárokoch na pracovnú silu, nadväzovaním spolupráce s ostatnými aktérmi poradenského systému či aktívnym oslovovaním širokej verejnosti a vytváraním príležitostí pre mladých ľudí oboznámiť sa so svetom práce priamo v praxi.

Zodpovedný zamestnávateľ zároveň podporuje transparentnosť a prenositeľnosť odborných zručností získaných výkonom zamestnania – napríklad for-mou potvrdení o úrovni dosiahnutých vedomostí a zručností zamestnancov.

Ako sa teda zamestnávatelia zapojiť do aktivít kariérového poradenstva?

  • Účasť na vzdelávacích a pracovných veľtrhoch
  • Besedy na školách
  • Exkurzie na pracovisku (workplace visits)
  • Job shadowingy a stáže
  • Mentoringové programy

HĽADÁTE INŠPIRÁCIE?

Nexteria

Nexteria Leadership Academy

Nexteria je nezisková organizácia, ktorá už 13 rokov rozvíja aktívnych mladých ľudí na Slovensku a prepája ich s firmami, organizáciami a verej– ným sektorom prostredníctom svojich programov. Hlavný rozvojový program Nexteria Leadership Academy je zostavený z kurzov, workshopov, diskusíí, projektov v praxi a ponúka zapojeným študentom možnosť získať mentoring od popredných odborníkov, lektorov a zástupcov úspešných firiem. Študenti tak rozvíjajú svoje zručnosti a získavajú cenné kontakty.

Profesia

Príručka pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením

Spoločnosť Profesia pracuje prostredníctvom programu „Výpomoc so srdcom“ na zvyšovaní šancí ľudí so zdravotným znevýhodnením uplatniť sa na trhu práce – získať prácu a udržať si ju. Za týmto účelom vytvorila spoločnosť v roku 2021 praktickú príručku pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením. Unikátnosť príručky spočíva najmä v tom, že odporúčania zohľadňujú vnímanie a skúsenosti personalistov, ako aj najčastejšie nedorozumenia a chyby na strane uchádzačov.

IKEA Bratislava a Liga za ľudské práva

Skills for Employment

Spoločnosť IKEA Bratislava v spolupráci s Ligou za ľudské práva realizuje program “Skills for Employment”, ktorý je zameraný na rozvoj zručností utečencov žijúcich na Slovensku. Program umožňuje účastníkom absolvovať workshopy zamerané na pracovno- právne minimum a priebeh výberového konania, individuálne konzultácie a kurzy slovenského jazyka. Účastníkom, ktorí prejdú úspešne výberovým konaním, je ponúknutá práca v obchodnom dome IKEA.