Inšpirácie pre Týždeň kariéry – školy, rodičia a zamestnávatelia

Inšpirácia aktivít pre školy

Pozvanie rodičov, bývalých absolventov, alebo osobností mesta/obce 

Inšpirujte svojich študentov zaujímavými rečníkmi! Pozvite úspešných absolventov vašej školy, s ktorými sa môžu študenti stotožniť a nechať sa nimi motivovať.

Zavolajte do triedy ochotných rodičov, ktorí porozprávajú, ako sa dostali k svojej práci, čo pre nich znamená a čo pokladajú vo svojom profesionálnom živote za dôležité.

Je vaše mesto alebo obec hrdá na známeho rodáka? Skúste ho dostať do školy, aby sa žiaci stretli so svojím vzorom a mohli si vypočuť jeho životný príbeh.

 Spolupráca školy a CPPPaP

Pozvite na rodičovské združenie zástupcu CPPPaP, ktorí rodičom predstaví aktivity centra. Čudovali by ste sa, koľkí rodičia nevedia, na koho sa so svojimi výchovnými a vzdelávacími dilemami obrátiť.

Ak nemáte na november naplánované stretnutie s rodičmi, pripravte pre nich leták so základnými informáciami o službách poradenstva. Alebo pošlite e-mail.

Tvorba portfólia

Viete, čomu sa venujú Vaši žiaci vo voľnom čase a v čom sú dobrí? Silné stránky a záujmy sú dôležitými faktormi pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu či kariérovom smerovaní. Nechajte žiakov spracovať vlastné portfólio – súbor dôkazov o svojich zručnostiach, schopnostiach a kompetenciách. Fotografie z aktivít, certifikáty a vysvedčenia z jazykových škôl, záujmových krúžkov a základných umeleckých škôl, potvrdenie o empatii a pomoci niekomu v núdzi, výsledky z mimoškolských činností – to všetko môže byť súčasťou portfólia. A ak niekto rád pečie, možno si v triede pochutíte na výsledku jeho extrakurikulárnych aktivít.

Zapojte rodičov – pozvite ich k spolupráci

Vytvorte projekt, v ktorom budú deti s rodičmi spolu pri plánovaní svojej budúcnosti.

Nechajte deti tvoriť spoločnú koláž s rodičmi na tému „Moje vysnívané povolanie“. Žiak môže prepájať svoje silné stránky s plánovanými povolaniami a s rodičmi zhodnotiť, ktoré povolania a odborné školy prichádzajú do úvahy. Nakoniec s poradcom môžu zhodnotiť situáciu preferovaných  povolaní na trhu práce v regióne.   Reportáž z jedného dňa v zamestnaní rodiča (v prípade nezamestnaných rodičov reportáž o ideálnom dni v práci či vysnívanom povolaní) a mnohé ďalšie aktivity, pri ktorých spoja žiaci sily so svojimi rodičmi, môžu byť úvodom do ďalších spoločného uvažovania nad voľbou školy a kariéry.

„Kariérový speed networking“

Poznáte „speed dating“? Je to zábavný spôsob, ako spoznať rýchlo veľa zaujímavých ľudí. Prečo nevyskúšať takéto zoznamovanie aj medzi študentmi a zamestnávateľmi? Zavolajte na vašu školu zástupcov regionálnych zamestnávateľov, pripravte im stanovištia a skupinky žiakov/študentov budú  v intervale piatich minút stanovištia striedať. Na záver stretnutia dostanú žiaci/študenti možnosť stráviť viac času so zamestnávateľmi, ktorí ich zaujali najviac.

Pracovný pohovor nanečisto

Pamätáte si svoj prvý pracovný pohovor? Napätie, stres a a pochybnosti sa mu asi nikdy úplne nevyhnú, prečo však nepomôcť mladým ľuďom, aby sa naňho pripravili čo najlepšie. Vyberte tri reálne inzeráty z aktuálnej ponuky z vášho regiónu a nechajte žiakov/študentov, aby si jeden vybrali,  pripravili si k nemu životopis a motivačný list a pripravili sa na pohovor. Zavolajte do školy človeka, ktorý má skúsenosť s výberom ľudí a vedením pohovorov, a dajte žiakom možnosť zúčastniť sa na simulovanom pracovnom pohovore. Rozprávajte sa potom s nimi o ich zážitku. Povzbuďte ich, aby bola pre nich prvá „skoro pracovná“ skúsenosť obohacujúca a pozitívna.

Beseda s účastníkmi Erasmus plus mobilít

Zahraničná študijná či dobrovoľnícka skúsenosť láka mnohých mladých ľudí. Pomôžte im pripraviť sa na pobyt v zahraničí. Spolu so študentmi a žiakmi, ktorí mobilitu už absolvovali, hovorte o praktických náležitostiach (grant, ubytovanie, študijné možnosti),ale tiež o tom, ako ich táto skúsenosť zmenila, ktoré vlastnosti a zručnosti v nich posilnila a  čo by dnes urobili inak, aby túto jedinečnú príležitosť využili naplno.

Karneval povolaní

Prečo nie? Pre deti predškolského a mladšieho školského veku je karneval obľúbenou zábavou a výber kostýmov môže vyvolať prvý rozhovor s rodičmi na tému „Čím chceš byť, keď vyrastieš?“

Inšpirácia aktivít pre sektor zamestnanosti

Svojpomocná skupina pre rodičov s malými deťmi

Návrat po rodičovskej „dovolenke“ späť na trh práce býva náročný. Pochybnosti o vlastných schopnostiach, obavy zo zladenia pracovných a rodinných povinností, odovzdanie starostlivosti o vlastné dieťa do iných rúk – to sú len niektoré z mnohých nepríjemných pocitov, ktoré krúžia hlavou nejednému rodičovi. A kto by pre ne mal mať väčšie pochopenie, ako iní rodičia, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou. Naštartujte vo svojom okolí skupinu, ktorá bude využívať „peer“ podporu. Prizvite aj odborníkov, ktorí rodičom poradia, aké zákony sú na ich strane pri jednaní so zamestnávateľmi alebo ako naštartovať vlastný biznis.

Kontaktujte zamestnávateľov s myšlienkou ústretovosti voči rodine

Na trhu práce na Slovensku už dlhodobo chýbajú ľudia. Ako ich presvedčiť, aby mali záujem pracovať v konkrétnej firme alebo podniku? Opatrenia podporujúce rodinný život budú určite pre mnohých potenciálnych zamestnancov lákadlom, pretože vzťahy a rodinné väzby sú silnou hodnotou, ktorá riadi aj ich kariérové kroky. Zozbierajte príklady dobrej praxe zamestnávateľov ústretových k rodine a oslovte nimi ďalšie firmy.

Ďalšie formy spolupráce školy a zamestnávateľa

Výber budúceho povolania môžu podporiť najmä zmysluplné kontakty žiaka so svetom práce. Simulovaný pracovný pohovor, exkurzia, stáž/prax žiakov na pracovisku, súťaž zručností, cvičná firma? Návod pre ich organizáciu nájdete aj v tomto materiáli.

1 komentár na “Inšpirácie pre Týždeň kariéry – školy, rodičia a zamestnávatelia

  1. Spätné upozornenie: Týždeň kariéry 2018: pomôžte propagovať kariérové poradenstvo pre všetkých - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *