Týždeň kariéry 2020 – kariérové poradenstvo v online svete

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a s ňou spojenými sociálnymi reštrikciami bolo ústrednou témou iniciatívy „online poradenstvo“.

Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2020 zapojilo 20 organizácií, ktoré v prvých decembrových týždňoch zorganizovali 27 podujatí kariérového poradenstva. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa väčšina z týchto podujatí konala vo virtuálnej podobe, čím poradcovia dokázali, že priamy kontakt s klientmi „tvárou v tvár“ nemusí byť pre kariérové poradenstvo nevyhnutnosťou. Vďaka angažovanosti zapojených poradenských aktérov získala široká verejnosť možnosť poradiť sa v otázkach kariéry z pohodlia svojho domova.

Online zážitkové kariérové poradenstvo

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry nadviazalo na sériu úspešných podujatí z minulosti „Na kávu s kariérovým poradcom“ a v roku 2020 ich prenieslo do virtuálnej podoby. Tím kariérových poradcov poskytol počas dvoch dní zážitkové online poradenstvo pre viac ako 100 ľudí. Tí si mali možnosť vyskúšať rôzne zážitkové techniky, a odhaliť tak svoje silné stránky, motivácie i hodnoty. Ako to zhrnula jedna z účastníčok: „Bolo veľmi príjemné počuť o svojich silných stránkach a získať spätnú väzbu od iných. Tiež ma to donútilo myslieť „out of the box“ a trochu si zasnívať.” Združenie doplnilo tieto online sedenia o webináre na aktuálne témy v oblasti trhu práce – budovanie osobnej značky a špecifiká online výberového pohovoru.

Inkluzívny tretí sektor

Aj rok 2020 potvrdil narastujúcu ponuku kariérového poradenstva zo strany neziskových organizácií, ktoré sa pružne prispôsobili aktuálnej situácii a v rámci Týždňa kariéry zorganizovali viacero inšpiratívnych online aktivít. Organizácia Úsmev ako dar zorganizovala pre mladých dospelých z centier pre deti a rodiny sériuživých kníh na tému sebapoznávania, hľadania si práce a uplatnenia sa v živote. V Banskej Bystrici sa zase spojili organizácie Kariérny Kompas a In Energy, aby ponúkli ženám na/po materskej dovolenke bezplatný online workshop zážitkového poradenstva. Sociálne poradkyne z Alternatívy – Centrum nezávislého života sa vo svojich online aktivitách zamerali na aktivizáciu mladých ľudí so znevýhodnením.

Online podpora kariérových poradcov

Kariérové poradenstvo je aj o starostlivosti a podpore samotných poradcov. Týždeň kariéry 2020 preto priniesol pre kariérových poradcov viaceré príležitosti rozšíriť svoje kompetencie a poradenské zručnosti. Novovzniknuté Regionálne centrum kariéry vo Zvolene v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene zorganizovalo pre výchovných a kariérových poradcov zo škôl online workshopy zamerané na predstavenie zážitkových techník. Do iniciatívy sa v roku 2020 zapojil aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý v rámci aktuálne prebiehajúceho národného projektu realizuje viaceré vzdelávacie programy pre poradcov z poradní i zo škôl. Na sieťovanie poradcov a rozvíjanie ich spolupráce sa zamerala Zimná škola kariérového poradenstva, ktorú spoločne organizovali Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Ocenenia pre najinšpiratívnejšie aktivity

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa aj v roku 2020 rozhodlo oceniť najinšpiratívnejšie aktivity zapojené do Týždňa kariéry. Ceny vo forme poradenských kariet od spoločnosti b-creative získavajú:

Týždeň kariéry 2020 dokázal, že online svet poskytuje dostatok možností pre poskytovanie kariérového poradenstva bez ohľadu na spoločenskú situáciu a prípadné sociálne reštrikcie. Aj napriek tomu, že poradenstvo sprostredkované technológiami zatiaľ nemá potenciál úplne nahradiť osobnú interakciu medzi klientom a poradcom, dokáže efektívnym spôsobom sprístupniť služby kariérového poradenstva širokým skupinám obyvateľstva. Je preto rozumné domnievať sa, že význam online poradenstva sa bude v budúcnosti ešte zvýrazňovať a stane sa stabilnou súčasťou portfólia poradenských služieb dostupných pre občanov. Rovnako ako pri “štandardnom” poradenskom vzťahu je pri ňom ale kľúčová invencia a angažovanosť samotných poradcov.

Všetky informácii o iniciatíve vrátane zoznamu podujatí sú dostupné na stránke www.tyzdenkariery.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *